prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak

Wojciech.Jurczak@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Wojciech Jurczak jest specjalistą hematologiem, pracującym w Katedrze i Klinice Hematologii UJ, gdzie od 1992 roku prowadzi zespół ds. leczenia chłonikaów.
Przez pierwsze 15 lat swej działalności naukowej zajmował się rolą przeciwciał monoklonalnych u chorych na chłoniaki B komórkowe oraz praktycznymi aspektami przeszczepów komórek macierzystych. W tym czasie badał możliwości jakie stwarzała radioimmunoterapia, zastosowana jako konsolidacja u chorych z MCL i DLBCL, zarówno jako monoterapia jak i w skojarzeniu z wysokodawkowaną chemioterapią (Z-BEAM).

Ostatnie 10 lat to w hematologii czas burzliwego rozwoju leków o alternatynym mechanizmie działania – pod jego kierunkiem prowadzono ponad 70 badań klinicznych, w tym fazy I. Wojciech Jurczak jest współautorem publikacji, które przyczyniły się do rejestracji Ibrutinibu, Idelalisibu, Belinostatu, Lenalidomidu, Venetoclaksu i biosymilarów Rituximabu. Obecnie jego działalność naukowa skupia się na rozwoju II generacji inhibitorów BTK, leków immunomodulujących (anty PD1 i anty PD1L) oraz przeciwciał biwalentnych (DART i BITE).

Jest członkiem ASH, ASCO, PLRG i EMCLN, jego prace oryginalne opublikowano m.inn. w: NEJM, Blood, JCO, The Lancet, Lancet Oncology, Annals of Oncology. Zbiorczy IF > 400, H-index – 17, liczba cytowań > 2000.

Powrót